MYSLEL JSEM ZA VÁS
TEN, KDO SE O TO NEPOSTARAL DO 30.6.2015, MŮŽE SE NA MNE OBRÁTIT. Na Městském úřadu v Sokolově jsem podal omezený počet žádostí o zaregistrování vozidla. Mohu Váš polopřevod ještě v současné době dokončit
CrashCarService
Regulérní náhrada škody na vašem vozidle. Záznamy škod, odborné prohlídky poškození, výpočty, porovnání výsledků plnění za náhradu škody dle skutečného stavu. Nonstop asistenční služba u dopravních nehod, pronájem náhradních vozidel. Dopravní nehody a škody -znalecké posudky a analýzy. Pomoc při řešení přestupků v přestupkovém a správním řízení.

Jak to funguje?

Vše probíhá tak, že dne 30.6.2015 jsem na Městském úřadu v Sokolově, podal omezený počet žádostí o zaregistrování vozidla - dokončení polopřevodu. V žádostech mimo jiné nejsou uvedeny údaje o vozidle a správní orgán mne tedy musí vyzvat k doplnění žádosti. Vozidlo se tedy musí nejprve dohlásit na mne.

Od 1.7.2015 do 23.7.2015 bylo tímto způsobem vyřízeno několik desítek nedokončených polopřevodů a vozidla již dnes opět jezdí.

Dne 23.7.2015 správní orgán vydal ve většině podaných žádostí usnesení o zastavení řízení. V současné chvíli je tedy řízení ve stavu, kdy bylo usnesením správního orgánu zastaveno. Vzhledem k tomu, že od samého začátku správní orgán udělal zásadní chyby v řízení, bude nejpozději dne 21.8.2015 (tj. 15 den od doručení usnesení) podáno proti tomuto usnesení odvolání. Protože celé řízení vedené správním orgánem trpí zásadními vadami, nezbude odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Karlovarského kraje, usnesení o zastavení řízení zrušit a věc vrátit k novému projednání v souladu se správním řádem. Základem odvolání je porušení správního řádu správním orgánem § 47 odst. 1), kdy o zahájení řízení je správní orgán povinen uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky. (tedy i mne jako žadatele). V odvolání budu zároveň navrhovat, aby po zahájení nového projednání správní orgán řízení přerušil na dobu 60 dnů ( je otázkou, jak přihlédne k tomuto návrhu, ale dle spr. řádu § 64 odst.2 a odst.4, tak učinit má). (2) V řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni. (4) Řízení lze přerušit na dobu nezbytně nutnou. Při postupu podle odstavců 2 a 3 správní orgán při určení doby přerušení přihlíží k návrhu účastníka.

V průběhu dalšího řízení však pro mne doba přerušení není závazná pro předčasné vyřízení žádosti. Ta se pak bude odvíjet od individuelního případu dle toho, jak máme zpracované podklady pro vyřízení žádosti. Pokud budeme mít vše, platí pro nás ustanovení § 65 odst. (2) Správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, nebo uplyne lhůta určená správním orgánem podle § 64odst. 2 nebo 3. Bylo-li řízení přerušeno podle § 64 odst. 2 nebo 3, může v řízení správní orgán pokračovat též na požádání účastníka, který požádal o jeho přerušení. O tom, že v řízení pokračuje, vyrozumí správní orgán účastníky a provede o tom záznam do spisu.

Omlouvám se, že jsem výše uvedené nemohl dříve zveřejnit, ale šlo o taktický důvod , kdy našim soupeřem je správní orgán. Mé stránky jsou veřejně přístupné komukoliv a pokud by o svých chybách správní orgán věděl, bylo by dnes již řízení zastaveno v souladu se zákonem. Já jsem však pochybení úředníků předpokládal a věc se vyvíjí přesně podle mého plánu. Bohudík dychtivost zaškodit nám, je v tomto případě pro nás plus.

Ten, kdo ještě nezaslal svou objednávku a chce využít mou službu záchrany svého vozidla, níže v přílohách vyplňte vše co je uvedeno v objednávce , všechny dokumenty řádně podepište (podpis ověřit pouze na plné moci k převodu vozidla zpět na vás), přidejte platnou zelenou kartu a zašlete na adresu (nezasílejte zatím žádné peníze):

Kateřina Hošková
Nám. Míru 25
Kynšperk nad Ohří
357 51

Po zrušení usnesení o zastavení řízení vám budou zpět zaslány doklady od vozidla a doklady k prokázání , že řízení o převodu vašeho vozidla je dále vedeno. S těmito doklady již bez problémů vyřídíte obratem evidenční kontrolu na kterékoliv stanici STK. S případným vyřízením evidenční kontroly můžeme na některých místech pomoci. Samozřejmě poskytneme součinnost i při jiných úkonech ve kterých si nebudete umět poradit.

Potřebujeme od vás

podepsat a přiložit tuto objednávku k

1. část - dokončení polopřevodu

1.) ORV část 1.

2.) ORV část 2.

3.) Protokol o evidenční kontrole, nejlépe na jméno Petr Tomáš, Šabina 81, Kynšperk nad Ohří

4.) Souhlas s dokončením převodu na jméno Petr Tomáš (od osoby zapsané v ORV v odhlášce nebo doložit historii od odhlášky a od posledního doložit souhlas.

5.) Poplatek za převod (osobní 800,- Kč)

6.) Ekodaň – poplatek 0 – 10 000 Kč ( normu zjistěte dle vašeho ORV- 2 )

2. část – převod na nového majitele

7.) Ověřená plná moc k zastoupení při převodu vozidla mezi Petr Tomáš – nový zapisovaný vlastník.

8.) Pokud nově zapisovaný vlastník je někdo jiný než poslední doložený, potřebuji prohlášení od posledního doloženého (ověřený podpis), že žádá o převod na osobu v bodě 7.) (nový zapisovaný vlastník)

9.) Poplatek za převod (osobní 800,- Kč) To vše za smluvní odměnu ………………………….,- Kč včetně 21 %DPH č.ú. 154 714 532 / 0600 VS - rodné číslo konečného majitele

Dokumenty ke stažení

Prosím vyplňte níže uvedenou Objednávku, Plnou moc a Souhlas

odkazy:

Průběh řízení - dokumenty

Stav řízení

V současné době je u všech nevyřízených podaných žádostí podáno odvolání ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje. V průběhu řízení bylo podáno několik stížností na průtahy řízení a procesní chyby správního orgánu. Stížnost ve věci předložení nesprávného soupisu součástí spisů byla shledána důvodnou dne 17.9.2015. O stížnosti týkající se průtahů řízení zatím nebylo rozhodnuto. Odvolání byla odeslána Městským úřadem v Sokolově takto:

Věc vyřízení žádostí v současné době závisí na době kdy odvolací orgán rozhodne o stížnosti proti usnesení o zastavení řízení.

Je naší snahou dělat vše tak, aby bylo vše vyřízeno ke spokojenosti nás všech...

Kontakty

ředitel projektu
Petr Tomáš
tel: 608 968 888
vyřizování objednávek a poradenství, dotazy ke stavu řízení

zmocněnec pro jednání s úřady
Hana Procházková
tel: 608 851 733
dotazy ke stavu řízení

zmocněnec pro jednání s úřady
Roman Bock
tel: 725 993 913

e-mail : poloprevod@seznam.cz, hundert@seznam.cz

aktuální informace : www.hundert.cz